Arbejderboligloven § 18 b

  1. § 18 b
    Miljø- og fødevareministeren kan pålægge den til enhver tid værende ejer af ejendommen at afhjælpe forefundne mangler ved ejendommen eller dennes anvendelse samt at berigtige forhold, der er foretaget i strid med bestemmelsen i § 18, stk. 2.
  2. Stk. 2.
    Såfremt ejeren væsentligt misligholder de i § 18 nævnte forpligtelser, kan miljø- og fødevareministeren kræve, at statslånene straks forfalder til betaling.