AMU-loven § 33

  1. § 33
    Efter nærmere regler fastsat af undervisningsministeren kan klage over en institutions eller privat udbyders afgørelser efter denne lov eller efter regler fastsat i medfør af loven indbringes for undervisningsministeren.