AMU-loven §§ 3-5

 1. § 3
  Rådet for Voksen- og Efteruddannelse har til opgave at rådgive undervisningsministeren om
  1. 1) grundlæggende arbejdsmarkedsrelevant kompetenceudvikling i form af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i fælles kompetencebeskrivelser,
  2. 2) individuel kompetencevurdering,
  3. 3) vurdering af basale færdigheder i læsning, skrivning, stavning, regning og matematik,
  4. 4) behov for og tilskud til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse efter lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. og
  5. 5) kortuddannedes uddannelsesbehov inden for almen voksenundervisning på grundlæggende niveau.
 2. Stk. 2.
  Rådet fastsætter selv sin forretningsorden.
 3. Stk. 3.
  Undervisningsministeren stiller sekretariatsbistand til rådighed for rådet.
 1. § 4
  Ministeren nedsætter Rådet for Voksen- og Efteruddannelse, udpeger formanden og beskikker derudover rådets medlemmer på følgende måde:
  1. 1) 8 medlemmer efter indstilling fra Fagbevægelsens Hovedorganisation.
  2. 2) 6 medlemmer efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening.
  3. 3) 2 repræsentanter for de offentlige arbejdsgivere efter indstilling fra finansministeren, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening i fællesskab.
 2. Stk. 2.
  Undervisningsministeren beskikker på samme måde 3 suppleanter for Fagbevægelsens Hovedorganisation, 2 suppleanter for Dansk Arbejdsgiverforening og 1 suppleant for de organisationer og myndigheder, som indstiller repræsentanter efter stk. 1, nr. 3. Under et medlems midlertidige forfald indtræder en suppleant i medlemmets sted. I perioder, hvor en suppleant ikke er indtrådt i et medlems sted, kan suppleanten deltage i rådets møder uden stemmeret.
 3. Stk. 3.
  Undervisningsministeren udpeger følgende som tilforordnede uden stemmeret:
  1. 1) 1 tilforordnet fra Undervisningsministeriet.
  2. 2) 1 tilforordnet fra Beskæftigelsesministeriet efter indstilling fra beskæftigelsesministeren.
  3. 3) 1 tilforordnet fra Erhvervs- og Vækstministeriet efter indstilling fra erhvervs- og vækstministeren.
  4. 4) 1 tilforordnet efter indstilling fra Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne og Danske SOSU-skoler i fællesskab.
  5. 5) 1 tilforordnet efter indstilling fra Lederforeningen for VUC.
  6. 6) 1 tilforordnet efter indstilling fra Uddannelsesforbundet.
  7. 7) 1 tilforordnet efter indstilling fra Dansk Folkeoplysnings Samråd, de landsdækkende oplysningsforbund, Foreningen af Daghøjskoler og Foreningen af Ledere ved Danskuddannelserne i fællesskab.
 4. Stk. 4.
  Rådet tiltrædes af formanden for Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, der er uden stemmeret.
 5. Stk. 5.
  Formanden, medlemmerne, suppleanterne og de tilforordnede beskikkes første gang frem til 31. maj 2007. Beskikkelsen finder herefter sted for 4-årige perioder. Finder beskikkelse sted i løbet af en periode, gælder den til periodens udløb.
 1. § 5
  Arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationerne nedsætter et antal efteruddannelsesudvalg med et lige stort antal medlemmer udpeget af arbejdstagernes og arbejdsgivernes hovedorganisationer inden for større områder, som tilsammen dækker arbejdsmarkedsrelevant kompetenceudvikling efter denne lov. Udvalgene vælger blandt sine medlemmer en formand og en næstformand.
 2. Stk. 2.
  Efteruddannelsesudvalgenes oprettelse, nedlæggelse og opsplitning godkendes af Rådet for Voksen- og Efteruddannelse. Rådet for Voksen- og Efteruddannelse kan nedlægge et efteruddannelsesudvalg.
 3. Stk. 3.
  Efteruddannelsesudvalgene eller faglige områder inden for udvalgene kan efter godkendelse fra Rådet for Voksen- og Efteruddannelse slutte sig sammen med faglige udvalg, der er nedsat i henhold til lov om erhvervsuddannelser, til fællesudvalg. Sådanne fællesudvalg varetager opgaverne efter denne lov og lov om erhvervsuddannelser.
 4. Stk. 4.
  Sekretariatsbistand til udvalgene tilvejebringes af de organisationer, der er repræsenteret i efteruddannelsesudvalgene.