Almenlejeloven § 69

 1. § 69
  Lejeren har ret til at bytte med en lejer af en anden bolig, således at denne overtager den almene bolig.
 2. Stk. 2.
  Udlejeren kan modsætte sig bytte, hvis
  1. 1) den fraflyttede lejer ikke har beboet boligen i 3 år,
  2. 2) boligen ved bytning vil blive beboet af flere end 1 person pr. beboelsesrum eller
  3. 3) udlejeren i øvrigt har rimelig grund til at modsætte sig det pågældende bytte.
 3. Stk. 3.
  Udlejeren skal modsætte sig bytte, hvis lejligheden efter bytning vil blive beboet af flere end 2 personer pr. beboelsesrum, jf. lov om midlertidig regulering af boligforholdene § 52 a, stk. 1. Undlader udlejeren dette, kan udlejeren straffes med bøde. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 1.-3. pkt. gælder alene i kommuner, hvor kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om, at lov om midlertidig regulering af boligforholdene §§ 52 a-c skal gælde og kun i de tilfælde, hvor udlejeren har meddelt kommunalbestyrelsen, at disse regler skal finde anvendelse i udlejerens ejendomme.
 4. Stk. 4.
  Den, der ved bytning opnår en bolig i en almen boligorganisation organiseret med medlemsindskud, skal samtidig med lejeaftalens indgåelse indbetale det fastsatte medlemsindskud.
 5. Stk. 5.
  Ved bytning af almene ungdomsboliger, almene ældreboliger og ustøttede almene plejeboliger kan lejeren kun bytte med personer, som ikke opfylder betingelserne for at komme i betragtning til sådanne boliger, hvis kommunalbestyrelsens samtykke foreligger.
 6. Stk. 6.
  Ved bytning af en bolig i et bofællesskab skal den pågældende bolig efter bytningen bebos af personer, som opfylder betingelserne for at komme i betragtning til en bolig af den pågældende karakter.