Almenlejeloven § 104

 1. § 104
  Nævnet kan foretage besigtigelse. Sagens parter skal indkaldes hertil med mindst 1 uges varsel.
 2. Stk. 2.
  Nævnet kan indkalde parterne og andre til møde i nævnet. Begge parter skal indkaldes. De kan give møde ved en befuldmægtiget. Nævnet kan endvidere i sager efter kapitel 13 anmode andre om at afgive forklaring.
 3. Stk. 3.
  Nævnets formand sørger for sagernes forberedelse til behandling i nævnsmøde.
 4. Stk. 4.
  Sagens parter modtager alle oplysninger, som nævnet finder af betydning for sagens afgørelse.
 5. Stk. 5.
  I sager om tvister efter kapitel 13 skal nævnet give parterne fornøden vejledning. Efter anmodning bistår sekretariatet i fornødent omfang parterne under sagen i forbindelse med afgivelse af skriftlige udtalelser.