Adoptionsloven § 29 a

  1. § 29 a
    Social- og indenrigsministeren udpeger en centralmyndighed, der skal varetage de opgaver og forpligtelser, som det efter Haagerkonventionen af 29. maj 1993 om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til internationale adoptioner påhviler centralmyndigheden at varetage.
  2. Stk. 2.
    Social- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om centralmyndighedens virksomhed.