Adoptionsloven § 1

  1. § 1
    Adoption meddeles ved bevilling, der udfærdiges af Familieretshuset. Bevilling til adoption efter § 9 udfærdiges dog af Ankestyrelsen.
  2. Stk. 2.
    Ved adoption af et barn fra et andet land har bevillingen virkning fra barnets ankomst her til landet. Hvis der er knyttet en prøveperiode til adoptionen, har bevillingen dog først virkning fra udløbet af prøveperioden. Familieretshuset kan fravige bestemmelsen i 2. pkt., hvis der foreligger særlige omstændigheder.