Østøtteloven
Lov om støtte til de små øsamfund

 1. § 1
  (Ophævet)
 1. § 2
  (Ophævet)
 1. § 3
  (Ophævet)
 1. § 4
  Miljøministeren kan i særlige tilfælde yde støtte til gennemførelsen af forsøgsordninger, projekter m.v., der har betydning for sikring af levevilkårene på de enkelte øer. Endvidere kan miljøministeren yde støtte til driften af sekretariatet for »Sammenslutningen af Danske Småøer«. Støtten kan ydes som tilskud eller lån.
 2. Stk. 2.
  Miljøministeren kan fastsætte nærmere vilkår og betingelser for tildeling af støtte.
 3. Stk. 3.
  Misligholdte statslån kan med tillæg af renter og omkostninger inddrives ved udpantning.
 4. Stk. 4.
  Misligholdte statslån kan med tillæg af renter og omkostninger inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan inddrive skyldige beløb ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.
 5. Stk. 5.
  Miljøministeren kan i samråd med skatteministeren fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen, herunder om straf af bøde for overtrædelse af reglerne. For overtrædelser, der begås af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.
 6. Stk. 6.
  De beløb, som miljøministeren kan yde til forsøgsordninger, projekter m.v. og til driften af sekretariatet for »Sammenslutningen af Danske Småøer«, fastsættes på de årlige bevillingslove. Uforbrugte midler til forsøgsordninger, projekter m.v. kan overføres til følgende finansår.
 1. § 4 a
  Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive misligholdte statslån efter § 4 efter reglerne i opkrævningsloven.
 1. § 5
  Miljøministeren kan bemyndige en under ministeriet oprettet statslig myndighed eller efter forhandling med vedkommende minister andre statslige myndigheder til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.
 2. Stk. 2.
  Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages.
 3. Stk. 3.
  Ministeren kan endvidere fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 1.
 1. § 6
  Loven træder i kraft den 1. januar 1984.
 1. § 7
  Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.
 1. § 8
  (Ophævet).