Økologiloven § 7

  1. § 7
    Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan meddele autorisation til økologisk virksomhed, som drives i overensstemmelse med Det Europæiske Fællesskabs forordninger om forhold omfattet af denne lov, bestemmelserne i denne lov samt regler fastsat i medfør af loven.
  2. Stk. 2.
    Autorisation kan meddeles til fysiske og juridiske personer til økologisk drift af en bestemt virksomhed.
  3. Stk. 3.
    Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om autorisation, herunder om ansøgning m.v.