Økologiloven § 11

  1. § 11
    Den daglige drift af den autorisationspligtige virksomhed skal forestås af autorisationsindehaveren selv eller af en person, der kan opnå autorisation.
  2. Stk. 2.
    Forestås den daglige drift af en person, der ikke kan opnå autorisation, kan ministeren tilbagekalde autorisationsindehaverens autorisation, hvis personen ikke inden for en frist på 2 måneder fratræder som leder af den daglige drift. Afgørelsen skal indeholde oplysning om adgangen til domstolsprøvelse efter § 12 og fristen herfor.