Økologiloven § 10

 1. § 10
  Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan tilbagekalde en meddelt autorisation, hvis autorisationsindehaveren groft eller gentagne gange har overtrådt Det Europæiske Fællesskabs forordninger om forhold omfattet af denne lov, bestemmelserne i denne lov eller regler fastsat i medfør af loven.
 2. Stk. 2.
  Er autorisationsindehaveren deltager i et interessentskab eller kommanditselskab eller medlem af direktionen i et aktie- eller anpartsselskab eller et andet selskab med begrænset ansvar, kan ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri tilbagekalde dette selskabs autorisation, hvis autorisationsindehaveren ikke inden for en frist på 2 måneder udtræder som deltager eller medlem af direktionen i selskabet.
 3. Stk. 3.
  Er autorisationsindehaveren et interessentskab eller kommanditselskab eller et aktie- eller anpartsselskab eller et andet selskab med begrænset ansvar, kan ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri tilbagekalde de personlige autorisationer, som deltagerne i interessentskabet eller kommanditselskabet eller medlemmerne af direktionen i aktie- eller anpartsselskabet eller et andet selskab med begrænset ansvar har fået meddelt.
 4. Stk. 4.
  Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan tilbagekalde en meddelt autorisation, hvis virksomheden i en periode på mindst 1 år ikke har haft økologisk aktivitet.
 5. Stk. 5.
  Det kan i forbindelse med tilbagekaldelse efter stk. 1-3 bestemmes, at autorisationen først kan generhverves efter en periode, der ikke kan overstige 5 år.
 6. Stk. 6.
  Afgørelser efter stk. 1-4 skal indeholde oplysning om adgang til domstolsprøvelse efter § 12 og fristen herfor.