Ægtefælleskifteloven § 25

  1. § 25
    Ønsker ingen af ægtefællerne et aktiv udlagt, skal bobehandleren sørge for, at det afhændes på en måde, som tjener ægtefællernes interesser bedst muligt.
  2. Stk. 2.
    Er en ægtefælle uenig, anmoder bobehandleren skifteretten om at træffe afgørelse.
  3. Stk. 3.
    Salg ved auktion sker efter retsplejelovens regler.