Ægtefællepensionsloven §§ 1-3

 1. § 1
  En frasepareret eller fraskilt ægtefælle bevarer sin ret til ægtefællepension efter sin tidligere ægtefælle, hvis
  1. 1) den tidligere ægtefælle er bidragspligtig over for den fraseparerede eller fraskilte ægtefælle på separations- eller skilsmissetidspunktet,
  2. 2) parternes ægteskab inden separationen eller skilsmissen uden forudgående separation har bestået i mindst 5 år og
  3. 3) den tidligere ægtefælle har en pensionsordning, der
   1. a) er led i eller oprettet som led i et ansættelsesforhold eller i ATP og
   2. b) indeholder en kollektivt beregnet ægtefællepensionsordning.
 2. Stk. 2.
  Følger bidragspligten som nævnt i stk. 1, nr. 1, af en aftale mellem ægtefællerne om gensidig bidragspligt, bevares retten til ægtefællepension dog kun, hvis
  1. 1) der har været fastsat bidrag i bidragsperioden og
  2. 2) den fraseparerede eller fraskilte ægtefælle modtog ægtefællebidrag ved den tidligere ægtefælles død.
 3. Stk. 3.
  Har ægtefællerne indgået aftale om ægtefællebidragets størrelse, bevares retten til ægtefællepension dog kun, hvis det på separations- eller skilsmissetidspunktet aftalte bidrag for hele bidragsperioden udgør et årligt grundbeløb, der mindst svarer til det på dette tidspunkt gældende normalbidrag, jf. § 14 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.
 4. Stk. 4.
  Følger det af pensionsregulativer el.lign., at retten til ægtefællepension bevares i separationstiden, berører separationen ikke retten til ægtefællepension uanset bestemmelserne i stk. 1, nr. 1 og 2.
 1. § 2
  Er pligten til at yde ægtefællebidrag tidsbegrænset, har en frasepareret eller fraskilt ægtefælle kun ret til ægtefællepension i samme tidsrum. Det gælder dog ikke for fraseparerede ægtefæller, der er berettigede til pension efter § 1, stk. 4.
 2. Stk. 2.
  Ved udbetaling af kapitaliserede ydelser efter § 11 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension tages dog alene hensyn til, om der er bidragspligt på tidspunktet for medlemmets død.
 1. § 3
  Ægtefællerne kan ved separation eller skilsmisse uden forudgående separation aftale, at retten til ægtefællepension ikke skal bevares.