Årsregnskabsloven § 50

  1. § 50
    Indtægter og omkostninger, der hidrører fra aktiver og forpligtelser, hvis værdi er effektivt sikret af andre aktiver og forpligtelser, kan uanset forbudet mod modregning i § 13, stk. 1, nr. 8, modregnes med indtægter og omkostninger, der hidrører fra sikringsdispositionerne.
  2. Stk. 2.
    Bruttoværdien af de modregnede beløb skal oplyses i noterne.