Årsregnskabsloven § 36

  1. § 36
    Aktiver og forpligtelser skal på tidspunktet for første indregning måles til kostpris. Efter første indregning skal aktiver måles til kostpris og forpligtelser til nettorealisationsværdi, medmindre andet følger af denne lov.
  2. Stk. 2.
    Ved overtagelse af en bestående virksomhed finder §§ 121-123 tilsvarende anvendelse.