Årsregnskabsloven § 21

 1. § 21
  Virksomheden skal redegøre for de indregningsmetoder og målegrundlag (værdiansættelse), der er anvendt for posterne i alle årsrapportens bestanddele.
 2. Stk. 2.
  Virksomheden skal særskilt oplyse
  1. 1) eventualforpligtelser,
  2. 2) pantsætninger og anden sikkerhed i aktiver,
  3. 3) renter af indskud på egenkapitalen,
  4. 4) hvor meget der er uddelt eller udloddet til ejere eller andre virksomhedsdeltagere,
  5. 5) hvorledes underskud er dækket, og
  6. 6) hvorvidt uddelinger eller udlodninger er sket kontant eller på anden måde.
 3. Stk. 3.
  En virksomhed, der ejes personligt af en enkelt indehaver eller af ægtefæller i fællesskab, og hvor indehaveren henholdsvis ægtefællerne ejer aktiver, forpligtelser, eventualforpligtelser eller pantsætninger, som ikke vedrører de erhvervsdrivende aktiviteter, skal særskilt oplyse,
  1. 1) om den undlader at indregne de pågældende aktiver og forpligtelser,
  2. 2) om den undlader at indregne eller oplyse om de pågældende eventualforpligtelser,
  3. 3) om den undlader at oplyse om de pågældende pantsætninger, og
  4. 4) hvorledes der er taget hensyn til indehaverens og ægtefællens indbyrdes formueforhold.