Årsregnskabsloven § 123

  1. § 123
    Efter sammenlægningsmetoden aflægges koncernregnskabet for den periode, hvori sammenlægningen er sket, som om virksomhederne havde været sammenlagt fra den tidligste regnskabsperiode, der indgår i regnskabet.
  2. Stk. 2.
    Virksomheden kan dog i stedet vælge at anse sammenlægningen som sket på erhvervelsestidspunktet.
  3. Stk. 3.
    Forskellen mellem det beløb, der vederlægges som virksomhedskapital, og eventuel overkurs med tillæg af et eventuelt kontant vederlag og den regnskabsmæssige indre værdi i dattervirksomheden henholdsvis tillægges og fratrækkes på tydelig vis i de reserver, der kan anvendes til at dække underskud.