Vejloven §§ 66-68

 1. § 66
  Grundejerens snerydningspligt efter § 64 omfatter at rydde fortov eller sti for sne snarest muligt efter snefald.
 2. Stk. 2.
  Grundejere har pligt til at sørge for, at pladsen omkring brandhaner, brand- og politialarmskabe og installationer til trafikregulering til enhver tid holdes ryddet for sne.
 1. § 67
  Grundejerens forpligtelse efter § 64 til glatførebekæmpelse omfatter at træffe foranstaltninger mod glat føre snarest muligt efter førets indtræden.
 1. § 68
  Grundejerens renholdelsespligt efter § 64 omfatter at
  1. 1) fjerne ukrudt og lign.,
  2. 2) renholde fortove eller stier, der er asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede færdselsarealer,
  3. 3) fjerne affald og andet, der er særligt forurenende eller til ulempe for færdslen, og
  4. 4) renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender, som ligger i fortov og sti, for alt, hvad der kan hindre vandets frie løb.