Vejloven §§ 107-111

 1. § 107
  Taksationskommissionerne og overtaksationskommissionerne er uafhængige instanser, der ikke er undergivet instruktioner om den enkelte sags behandling og afgørelse.
 1. § 108
  Medlemmer af taksations- og overtaksationskommissioner skal have indsigt i vurdering af ejendomme.
 1. § 109
  Til bistand for taksations- og overtaksationskommissionerne udpeger den enkelte vejmyndighed en landinspektør.
 2. Stk. 2.
  Taksationskommissionen og overtaksationskommissionen kan under en sags behandling anmode særligt sagkyndige om at afgive vejledende udtalelser. Vederlag til de sagkyndige fastsættes af kommissionen.
 1. § 110
  Taksationskommissionen og overtaksationskommissionen kan pålægge vejmyndigheden at betale en passende godtgørelse, når en part har haft udgifter til sagkyndig bistand.
 1. § 111
  Taksations- og overtaksationskommissioner kan med transportministerens godkendelse antage sekretærbistand.
 2. Stk. 2.
  Udgift til vederlag til formænd og sekretærer afholdes af staten. Alle andre udgifter ved kommissionernes virksomhed afholdes af vedkommende vejmyndighed.
 3. Stk. 3.
  Ministeren fastsætter regler for vederlag til formænd og sekretærer for kommissioner samt til kommissionsmedlemmer.