VE-loven § 15

 1. § 15
  Enhver person over 18 år, jf. dog stk. 3, som er bopælsregistreret i CPR på en adresse eller ejer en fritidsbolig, der ligger højest 4,5 km fra opstillingsstedet i den periode, hvor udbuddet afholdes, er berettiget til at afgive købstilbud. Ved ejerskab af fritidsboliger skal den pågældende have ejet fritidsboligen, i mindst 2 år før udbuddet annonceres, jf. stk. 5, og fritidsboligen må ikke anvendes til erhvervsmæssig udlejning. Opstilles flere møller i en gruppe, beregnes afstanden fra den nærmeste mølle. Opstilles flere solcelleanlæg, beregnes afstanden fra nærmeste solcelleanlæg.
 2. Stk. 2.
  Berettiget til at afgive købstilbud er endvidere enhver person over 18 år, jf. dog stk. 3, som er bopælsregistreret i CPR på en adresse eller ejer en fritidsbolig i den kommune, hvori vindmøllen eller solcelleanlægget opstilles, i den periode, hvor udbuddet afholdes. Ved ejerskab af fritidsboliger skal den pågældende have ejet fritidsboligen, i mindst 2 år før udbuddet annonceres, jf. stk. 5, og fritidsboligen må ikke anvendes til erhvervsmæssig regulering. Ved havvindmøller etableret uden for udbud og havvindmøller etableret efter udbud i et område, som er udpeget til kystnære havvindmølleparker, skal bopælsregistreringen efter 1. pkt. være i en kommune, som har en kyststrækning, der ligger inden for 16 km fra opstillingsstedet. Opstilles flere møller i en gruppe, beregnes afstanden fra den nærmeste mølle.
 3. Stk. 3.
  Personer, som direkte eller indirekte ejer andele i hele eller dele af vindmølle- eller solcelleprojektet, er ikke berettiget til at afgive købstilbud efter stk. 1 og 2.
 4. Stk. 4.
  Enhver person omfattet af stk. 1 har fortrinsret til køb af op til 50 andele. Personkredsen i stk. 2 kan kun købe andele, efter at fortrinsretten efter 1. pkt. er opfyldt.
 5. Stk. 5.
  Udbud af ejerandele til de købsberettigede skal som minimum ske ved tydelig annoncering i mindst en lokal og en regional avis i de købsberettigedes områder. Annoncen, hvori udbuddet sker, skal indeholde følgende oplysninger:
  1. 1) Antal og pris på de ejerandele, der skal udbydes.
  2. 2) Selskabsform og omfanget af hæftelsen pr. andel.
  3. 3) Frister og betingelser for afgivelse af købstilbud.
  4. 4) Tid og sted for afholdelse af møde om udbuddet.
  5. 5) Hvor købsberettigede skal henvende sig for at få tilsendt eller udleveret udbudsmaterialet.
  6. 6) En henvisning til den i § 14 a, stk. 2, nævnte hjemmeside.
 6. Stk. 6.
  Tidligst 2 uger efter indsættelsen af annoncen, jf. stk. 5, og senest 4 uger inden fristen for afgivelse af købstilbud skal der efter aftale med klima-, energi- og forsyningsministeren afholdes et offentligt møde, hvor der redegøres for udbuddet. For havvindmøller anviser klima-, energi- og forsyningsministeren lokaliteten.
 7. Stk. 7.
  Fristen for at afgive købstilbud skal mindst være 8 uger fra det tidspunkt, udbuddet annonceres. Forlænges fristen, efter at annonceringen i stk. 5 er sket, skal forlængelsen annonceres på samme måde som den oprindelige annoncering.
 8. Stk. 8.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan dispensere fra kravet i stk. 5 om annoncering i en lokal og en regional avis, såfremt der foreligger særlige grunde. Dispensationen kan være ledsaget af vilkår om anden annoncering. Klima-, energi- og forsyningsministerens afgørelse kan ikke indbringes for en administrativ myndighed.