Udbudsloven §§ 148-151

 1. § 148
  En ordregiver skal kræve, at ansøgere eller tilbudsgivere benytter det fælles europæiske udbudsdokument som foreløbigt bevis for,
  1. 1) at ansøgeren eller tilbudsgiveren ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, jf. § 135, stk. 1 eller 3, og § 137, stk. 1, nr. 2 eller 7,
  2. 2) at ansøgeren eller tilbudsgiveren opfylder de minimumskrav til egnethed, der er fastsat i henhold til § 140, og,
  3. 3) hvis det er relevant, hvordan ansøgeren eller tilbudsgiveren opfylder de objektive og ikkediskriminerende kriterier for udvælgelsen, jf. § 145, stk. 2.
 2. Stk. 2.
  En ordregiver skal kræve, at ansøgeren eller tilbudsgiveren i det fælles europæiske udbudsdokument tilkendegiver
  1. 1) oplysninger, der er nævnt i stk. 1 vedrørende enheder, som ansøgeren eller tilbudsgiveren baserer sin økonomiske og finansielle formåen eller tekniske og faglige formåen i henhold til § 144 på,
  2. 2) hvilken offentlig myndighed eller tredjemand der er ansvarlig for at udarbejde dokumentation for de oplysninger, der afgives i henhold til stk. 1, og tilkendegiver, at ansøgeren eller tilbudsgiveren på anmodning herom uden ugrundet ophold kan fremlægge denne dokumentation, og
  3. 3) hvorvidt og hvordan ordregiveren kan opnå kendskab til de nødvendige oplysninger gennem en national database og kan få direkte adgang til den krævede dokumentation, jf. § 152.
 1. § 149
  Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler om anvendelsen af standardformularer, herunder om formularer til brug for det fælles europæiske udbudsdokument i henhold til § 148, stk. 1.
 1. § 150
  En ansøger eller tilbudsgiver kan genbruge det fælles europæiske udbudsdokument, som ansøgeren eller tilbudsgiveren har benyttet i et tidligere udbud, på betingelse af at ansøgeren eller tilbudsgiveren bekræfter, at oplysningerne fortsat er korrekte.
 1. § 151
  Før ordregiverens beslutning om tildeling af kontrakten skal en ordregiver kræve, at den tilbudsgiver, som ordregiveren har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægger dokumentation i henhold til § 152 for de oplysninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument i henhold til § 148, jf. dog stk. 3 og 5. Ordregiveren skal fastsætte en passende tidsfrist for tilbudsgiveren til at fremlægge dokumentationen.
 2. Stk. 2.
  Ordregiveren kan på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren kræve, at ansøgeren eller tilbudsgiveren fremlægger dokumentation som nævnt i § 152, jf. dog stk. 3 og 5, når dette er nødvendigt for, at proceduren gennemføres korrekt. I disse situationer skal ordregiveren fastsætte en passende tidsfrist for ansøgeren eller tilbudsgiveren til at fremlægge dokumentationen.
 3. Stk. 3.
  Stk. 1 gælder ikke for kontrakter, der er baseret på rammeaftaler, når sådanne kontrakter tildeles i overensstemmelse med § 97 eller § 98, stk. 1, nr. 1.
 4. Stk. 4.
  Ordregiveren kan anmode ansøgeren eller tilbudsgiveren om at supplere eller præcisere dokumentation modtaget i medfør af §§ 153-155, 157 og 158.
 5. Stk. 5.
  Uanset stk. 1 og 2 er ansøgeren eller tilbudsgiveren ikke forpligtet til at fremlægge dokumentationen, når
  1. 1) ordregiveren kan skaffe certifikaterne eller de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database eller
  2. 2) ordregiveren allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere gennemførte udbudsprocedurer.