Lov om Udbetaling Danmark § 12 j

 1. § 12 j
  Et pensionsinstitut skal, jf. stk. 7, videregive cpr-numre på kunder til Udbetaling Danmark, med henblik på at Udbetaling Danmark udsøger kunder, som kan have behov for rådgivning i det enkelte pensionsinstitut om påvirkningen af indkomstafhængige ydelser, når kunden er eller kan blive omfattet af en aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum i en obligatorisk arbejdsmarkedspension.
 2. Stk. 2.
  Udbetaling Danmark anvender cpr-numrene til gennem registersamkøring at udsøge kunder, der selv modtager, eller hvis ægtefælle, samlever eller husstandsmedlem modtager en eller flere af følgende indkomstafhængige ydelser, hvor kundens indbetaling til aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum indgår i den personlige indkomst:
  1. 1) Økonomisk fripladstilskud efter lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge.
  2. 2) Økonomisk fripladstilskud efter lov om folkeskolen.
  3. 3) Kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse efter lov om aktiv socialpolitik.
  4. 4) Folkepension, førtidspension, seniorpension og tidlig pension efter lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.
  5. 5) Boligstøtte efter lov om individuel boligstøtte.
 3. Stk. 3.
  Kommunerne og Udbetaling Danmark har pligt til at stille nødvendige ikkefølsomme oplysninger om ydelsesmodtagere som nævnt i stk. 2 til rådighed for Udbetaling Danmarks registersamkøring.
 4. Stk. 4.
  Udbetaling Danmark videregiver ikkefølsomme oplysninger til det enkelte pensionsinstitut om, hvilke kunder i pensionsinstituttet der er identificeret i henhold til stk. 2. Udbetaling Danmark må ikke videregive oplysninger til det enkelte pensionsinstitut om, hvilke ydelser der modtages, og om, hvem der modtager dem.
 5. Stk. 5.
  Pensionsinstitutterne og Udbetaling Danmark må ikke anvende oplysninger fra registersamkøringen til andre formål end det, der er nævnt i stk. 1.
 6. Stk. 6.
  Staten afholder udgifter til administrationen af udsøgningsordningen efter stk. 1-5 gennem betaling af et administrationsbidrag, jf. § 25.
 7. Stk. 7.
  Pensionsinstitutter, der udbyder aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum i obligatoriske arbejdsmarkedspensioner, jf. stk. 1, har pligt til at tilmelde sig udsøgningsordningen efter stk. 1-5.
 8. Stk. 8.
  Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om administrationen af udsøgningsordningen, jf. stk. 1-7, og regler om administrationen af aldersopsparing, der har betydning for de indkomstafhængige ydelser, der indgår i udsøgningen, jf. stk. 2.