Toldloven §§ 76-79

 1. § 76
  Med bøde straffes den, der, uden at forholdet er omfattet af § 73, forsætligt, groft uagtsomt eller i gentagne tilfælde inden for 2 år over for told- og skatteforvaltningen til brug i toldforhold:
  1. 1) Foretager en urigtig angivelse.
  2. 2) Fremlægger urigtige eller mangelfulde dokumenter eller regnskaber.
  3. 3) I øvrigt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger.
  4. 4) Undlader at underrette told- og skatteforvaltningen om en for lav ansættelse, jf. § 13, 2. pkt.
 2. Stk. 2.
  Er handlingen foretaget med forsæt for at undgå betaling af told eller afgift eller for at opnå uberettiget fritagelse for eller godtgørelse af told eller afgift, straffes den med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.
 1. § 77
  På samme måde som anført i § 76 straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt:
  1. 1) Udsteder eller foranlediger udstedt et i en væsentlig henseende urigtigt dokument vedrørende oprindelse af varer, der er udført fra det danske toldområde, for at opnå toldmæssige fordele i et andet land i kraft af en mellem dette land og EU indgået associerings- eller handelsaftale.
  2. 2) Afgiver urigtige oplysninger eller beviser for at opnå told- og skatteforvaltningens eller autoriserede organisationers bistand i forbindelse med udstedelsen af de i § 61 og § 63 nævnte dokumenter.
 2. Stk. 2.
  For så vidt angår forældelse af strafansvar for overtrædelse af stk. 1, hvorved nogen unddrager sig betaling af told eller afgift til et andet land, eller som er egnet til at medføre, at nogen uberettiget fritages for betaling af sådanne beløb, finder straffelovens § 93, stk. 2, 2. pkt., tilsvarende anvendelse.
 1. § 78
  Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der, uden at forholdet er omfattet af § 73 eller straffelovens § 289, forsætligt eller groft uagtsomt:
  1. 1) Bryder eller fjerner eller gør uvirksomt en forsegling eller identitetsmærke, der er anbragt af told- og skatteforvaltningen i Danmark eller toldmyndigheden i et andet land, som er medlem af EU.
  2. 2) Bryder eller fjerner eller gør uvirksomt et toldlukke eller identitetsmærke, der er anbragt af toldmyndigheden i et andet land i medfør af en mellemfolkelig aftale om internationale transporter af varer, som Danmark har tiltrådt.
  3. 3) Bryder eller fjerner eller gør uvirksomt en forsegling, der efter bestemmelse af told- og skatteforvaltningen i Danmark eller toldmyndigheden i et andet land, der er medlem af EU, er anbragt af andre end disse myndigheder.
  4. 4) Undlader at opfylde en pligt til at frembyde varer, der er under forsegling, for told- og skatteforvaltningen.
 1. § 78 a
  Virksomheder, der efter § 28 a, stk. 1, modtager et pålæg om indsendelse af materiale og undlader senest 4 uger efter den i pålægget fastsatte frist at efterkomme pålægget, straffes med bøde.
 2. Stk. 2.
  Virksomheder, der efter udløbet af 4-ugersfristen i stk. 1 modtager en skriftlig meddelelse fra told- og skatteforvaltningen om at efterkomme et pålæg som nævnt i stk. 1, straffes med bøde, hvis pålægget ikke efterkommes senest 14 dage efter meddelelsens modtagelse. Der straffes med bøde efter 1. pkt., indtil pålægget efterkommes.
 1. § 79
  Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt:
  1. 1) Undlader at give oplysninger, som told- og skatteforvaltningen kan afkræve den pågældende efter § 17, stk. 1, § 27, stk. 1, og § 62, stk. 1.
  2. 2) Undlader at efterkomme et i medfør af § 10 d, stk. 1, § 15, stk. 2, § 17, stk. 1 og 4, § 19, stk. 3, § 20, stk. 1-3 eller § 27, stk. 1, meddelt påbud.
  3. 3) Overtræder eller forsøger at overtræde § 10 c, stk. 1, § 18, § 19, stk. 1-3, § 20, stk. 2 og stk. 3, § 23, § 27, stk. 2, § 28, stk. 3 og 5, og § 29, stk. 1, 3 og 4.
  4. 4) Overtræder eller forsøger at overtræde ordens- og kontrolforskrifter i de af EU udstedte forordninger på toldlovgivningens område.