Toldloven §§ 35-39

 1. § 35
  Varer, der tillades afstået til fordel for statskassen, må ikke medføre udgifter for statskassen.
 2. Stk. 2.
  Varer, der i medfør af stk. 1 er afstået til fordel for statskassen, bortsælges ved behørigt bekendtgjort offentlig auktion. Varer, der efter told- og skatteforvaltningens skøn er ukurante eller urealisable, kan dog destrueres under kontrol. Nettoprovenuet af auktionssalget tilfalder statskassen.
 1. § 36
  Godtgørelse eller regulering af told og merværdiafgift for varemodtagere, der har kredit efter § 30, sker ved fradrag i varemodtagernes tilsvar af henholdsvis told og merværdiafgift efter de nævnte bestemmelser.
 2. Stk. 2.
  Såfremt begæring om godtgørelse eller regulering efter stk. 1 er told- og skatteforvaltningen i hænde senest den 20. dag i en afregningsperiode, foretages fradraget i varemodtagerens tilsvar af told og merværdiafgift for senest den følgende afregningsperiode. I andre tilfælde foretages fradraget i tilsvaret for senest den næstfølgende afregningsperiode.
 3. Stk. 3.
  Overstiger det samlede godtgørelses- eller reguleringsbeløb told- eller afgiftstilsvaret, udbetales det overskydende beløb til varemodtageren. Et overskydende beløb, der indgår ved en samlet kontoopgørelse af en varemodtagers tilsvar af skatter og afgifter m.v. efter kapitel 5 i opkrævningsloven, kan alene udbetales, såfremt det negative tilsvar modsvares af en kreditsaldo opgjort efter opkrævningslovens § 16 a, stk. 2, 2. pkt.
 1. § 37
  §§ 6 og 7 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på ubetalte afgiftsbeløb, herunder tilknyttede rentebeløb, bidrag efter § 30, stk. 4, afgift efter § 34, stk. 1, bøder, der afgøres administrativt efter § 80, ekspeditionsafgift efter § 81, udgifter til bevaring efter § 83 og udgifter ved tilbageholdelse efter § 84. Rente af toldskyld beregnes efter EU-toldkodeksens artikel 114. § 6 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på toldskyld.
 2. Stk. 2.
  Kapitel 5 i opkrævningsloven, bortset fra bidrag efter § 30, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse på de beløb, der er nævnt i stk. 1.
 1. § 38
  Afgives en fortoldningsangivelse eller udførselsangivelse ikke inden for den i medfør af EU-toldkodeksens artikel 149 fastsatte frist, kan told- og skatteforvaltningen straks fratage en varemodtager retten til kredit efter § 30 og § 33, stk. 4, og retten til at deltage i told- og skatteforvaltningens sikkerhedsstillelsesordning for potentiel toldskyld, jf. § 30, stk. 3, nr. 1. Det samme gælder, hvis den registrerede virksomhed ikke betaler skyldig told og merværdiafgift rettidigt eller der foreligger oplysninger om virksomhedens forhold, der gør det overvejende sandsynligt, at told og merværdiafgift ikke vil blive betalt.
 1. § 39
  For de på varerne hvilende told- og afgiftsbeløb hæfter følgende personer:
  1. 1) Den, der i det danske toldområde indfører eller lader indføre varer, som ikke er i fri omsætning i EU's toldområde.
  2. 2) Den, der råder over varer, for hvilke der er meddelt betinget told- og afgiftsfrihed.
  3. 3) Den, der råder over varer, som i uberigtiget stand eller mod told- og afgiftsgodtgørelse er under udførsel fra det danske toldområde med henblik på udførsel fra EU's toldområde.
  4. 4) Føreren eller ejeren af et befordringsmiddel, hvor varer, for hvilke der ikke er betalt told eller afgifter eller betinget told- og afgiftsfri varer transporteres. Tilsvarende gælder den person, der har rådighed over et sådant befordringsmiddel.
 2. Stk. 2.
  Told- og afgiftsbeløbene ansættes af told- og skatteforvaltningen på grundlag af samtlige foreliggende oplysninger om de pågældende varer.