Toldloven §§ 30-33

 1. § 30
  Afregningsperioden for told og merværdiafgift af varer, der indføres i erhvervsmæssigt øjemed af varemodtagere, der er registreret efter § 29, er kalendermåneden. Told og merværdiafgift af varer, der er fortoldet i afregningsperioden, skal indbetales til told- og skatteforvaltningen senest den 16. i måneden efter afregningsperioden.
 2. Stk. 2.
  Kredit efter stk. 1 er for så vidt angår told betinget af, at varemodtageren stiller sikkerhed.
 3. Stk. 3.
  Sikkerhed for at opnå kredit efter stk. 2 og sikkerhed for en potentiel toldskyld kan stilles ved:
  1. 1) Deltagelse i told- og skatteforvaltningens sikkerhedsstillelsesordning.
  2. 2) Anden sikkerhedsstillelse.
 4. Stk. 4.
  Skatteministeren kan fastsætte regler om, at varemodtagere og -afsendere skal opfylde nærmere angivne betingelser for at deltage i told- og skatteforvaltningens sikkerhedsstillelsesordning. Skatteministeren kan derudover fastsætte regler om told- og skatteforvaltningens sikkerhedsstillelsesordning, herunder størrelsen af det bidrag, der skal betales af varemodtagere og -afsendere, der deltager i ordningen. Bidraget betales efter reglerne for betaling af told, jf. stk. 1.
 5. Stk. 5.
  Skatteministeren kan fastsætte regler om sikkerhedsstillelsen efter stk. 3, nr. 2.
 1. § 30 a
  Såfremt det konstateres, at en person eller virksomhed har afgivet en urigtig toldangivelse eller i øvrigt i toldforhold har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger, således at der er betalt for lidt i told og afgifter eller er udbetalt for meget i godtgørelse, afkræves personen eller virksomheden det skyldige beløb til betaling senest 10 dage efter påkrav.
 2. Stk. 2.
  Såfremt en person eller virksomhed hæfter for en told- og afgiftsskyld, der er forfalden i forbindelse med afviklingen af en toldekspedition eller et toldforhold, afkræves personen eller virksomheden det skyldige beløb til betaling senest 10 dage efter påkrav.
 3. Stk. 3.
  Overskrides den betalingsfrist, der er fastsat efter stk. 1 eller 2, beregnes renter af afgiftsskyld efter de i § 37 fastsatte regler, således at beløbet forrentes med en daglig rente, som beregnes for hver påbegyndt dag regnet fra den seneste rettidige angivelses- og betalingsdag for beløbet. Renten tilskrives månedligt. Renter af toldskyld beregnes efter EU-toldkodeksens artikel 114 om morarenter.
 1. § 30 b
  Forældelsesfristen er 10 år for meddelelse af toldskyld og det afledte krav på toldbeløb, der er opstået på grund af en handling, der på det tidspunkt, hvor den blev begået, kunne give anledning til strafferetlig forfølgning.
 1. § 30 c
  Er meddelelse af toldskyld afsendt inden forældelsesfristens udløb, indtræder forældelse af krav afledt af meddelelsen, tidligst 1 år efter at told- og skatteforvaltningen har givet meddelelse om afgørelsen. Dette gælder, uanset om kravet gøres gældende af told- og skatteforvaltningen eller af en godtgørelses- eller fritagelsesberettiget debitor.
 1. § 31
  Krav om tilbagebetaling og efterbetaling af beløb, der ved varers fortoldning er opkrævet for meget eller for lidt i merværdiafgift eller punktafgifter, forældes efter samme bestemmelser, som gælder for forældelse af krav på toldbeløb.
 1. § 32
  Told og afgifter af varer, der indføres fra tredjelande til privat brug, skal betales ved fortoldningens afslutning. Er varerne i postvæsenets eller jernbanens varetægt, betales tolden og afgifterne dog i forbindelse med varernes udlevering.
 1. § 33
  Told og merværdiafgift af varer, der indføres fra tredjelande i erhvervsmæssigt øjemed af varemodtagere, der er hjemmehørende uden for EU's toldområde, skal betales ved fortoldningens afslutning.
 2. Stk. 2.
  Told og merværdiafgift af varer, der i erhvervsmæssigt øjemed indføres til en varemodtager, hvis bo er under konkursbehandling eller rekonstruktionsbehandling, skal betales ved fortoldningens afslutning. Det samme gælder, hvis varemodtageren ved eksekution er fundet ude af stand til for tiden at betale sin gæld, hvis varemodtageren har standset sine betalinger, er under frivillig akkord eller likvidation, eller hvis varemodtageren på tidspunktet for fortoldningens afslutning er afgået ved døden.
 3. Stk. 3.
  Told og merværdiafgift af varer, der indføres til varemodtagere, som efter § 29, stk. 2, ikke kan opnå kredit, eller som efter § 38 ikke har adgang til kredit, skal betales ved fortoldningens afslutning.
 4. Stk. 4.
  Told af varer, for hvilke der ikke er stillet sikkerhed efter § 30, stk. 2, skal betales til told- og skatteforvaltningen senest den 5. hverdag efter fortoldningsdagen.