Straffeloven §§ 6-9

 1. § 6
  Under dansk straffemyndighed hører handlinger, som foretages
  1. 1) i den danske stat,
  2. 2) på dansk fartøj, som befinder sig inden for et fremmed myndighedsområde, af en person, der hører til fartøjet eller som rejsende følger med dette, eller
  3. 3) på dansk fartøj, som befinder sig uden for et myndighedsområde.
 1. § 7
  Under dansk straffemyndighed hører handlinger, som foretages inden for et fremmed myndighedsområde af en person, der på tidspunktet for sigtelsen har dansk indfødsret, er bosat i den danske stat eller har lignende fast ophold her i landet, hvis
  1. 1) handlingen også er strafbar efter lovgivningen på gerningsstedet (dobbelt strafbarhed) eller
  2. 2) gerningsmanden også på gerningstidspunktet har den nævnte tilknytning her til landet og handlingen
   1. a) omfatter seksuel udnyttelse af børn, menneskehandel eller kvindelig omskæring eller
   2. b) er rettet mod nogen, der på gerningstidspunktet har den nævnte tilknytning her til landet.
 2. Stk. 2.
  Under dansk straffemyndighed hører endvidere handlinger, som foretages uden for et myndighedsområde af en person, der på tidspunktet for sigtelsen har den i stk. 1 nævnte tilknytning her til landet, hvis handlinger af den pågældende art kan medføre højere straf end fængsel i 4 måneder.
 3. Stk. 3.
  Stk. 1, nr. 1, og stk. 2 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til handlinger foretaget af en person, som på tidspunktet for sigtelsen har indfødsret eller er bosat i Finland, Island, Norge eller Sverige, og som opholder sig her i landet.
 1. § 7 a
  Under dansk straffemyndighed hører handlinger, som foretages inden for et fremmed myndighedsområde, og som er rettet mod nogen, der på gerningstidspunktet har dansk indfødsret, er bosat i den danske stat eller har lignende fast ophold her i landet, hvis handlingen også er strafbar efter lovgivningen på gerningsstedet (dobbelt strafbarhed) og efter dansk lovgivning kan medføre straf af fængsel i mindst 6 år.
 2. Stk. 2.
  Dansk straffemyndighed efter stk. 1 er betinget af, at handlingen omfatter
  1. 1) forsætligt drab,
  2. 2) grov vold, frihedsberøvelse eller røveri,
  3. 3) en almenfarlig forbrydelse,
  4. 4) en seksualforbrydelse eller incest eller
  5. 5) kvindelig omskæring.
 3. Stk. 3.
  Under dansk straffemyndighed hører endvidere handlinger, som foretages uden for et myndighedsområde, og som er rettet mod nogen, der på gerningstidspunktet har den i stk. 1 nævnte tilknytning her til landet, hvis handlinger af den pågældende art kan medføre højere straf end fængsel i 4 måneder.
 1. § 7 b
  Når dansk straffemyndighed over for en juridisk person er betinget af dobbelt strafbarhed, omfatter det ikke et krav om, at lovgivningen på gerningsstedet hjemler strafansvar for en juridisk person.
 1. § 8
  Under dansk straffemyndighed hører handlinger, som foretages uden for den danske stat, uden hensyn til hvor gerningsmanden hører hjemme, når
  1. 1) handlingen krænker den danske stats selvstændighed, sikkerhed, forfatning eller offentlige myndigheder eller en embedspligt mod staten,
  2. 2) handlingen krænker interesser, hvis retsbeskyttelse i den danske stat forudsætter en særlig tilknytning til denne,
  3. 3) handlingen krænker en forpligtelse, som det ifølge lov påhviler gerningsmanden at iagttage i udlandet,
  4. 4) handlingen krænker en tjenestepligt, som påhviler gerningsmanden over for dansk fartøj,
  5. 5) handlingen er omfattet af en international bestemmelse, ifølge hvilken Danmark er forpligtet til at have straffemyndighed, eller
  6. 6) udlevering af sigtede til retsforfølgning i et andet land afslås, og handlingen, for så vidt den er foretaget inden for et fremmed myndighedsområde, er strafbar efter lovgivningen på gerningsstedet (dobbelt strafbarhed) og handlingen efter dansk lovgivning kan medføre straf af fængsel i mindst 1 år.
 1. § 8 a
  Under dansk straffemyndighed hører handlinger, som foretages uden for den danske stat, når handlinger af den pågældende art er omfattet af statutten for Den Internationale Straffedomstol, hvis handlingen er foretaget af en person, der på tidspunktet for sigtelsen
  1. 1) har dansk indfødsret, er bosat i den danske stat eller har lignende fast ophold her i landet eller
  2. 2) befinder sig her i landet.
 1. § 8 b
  Under dansk straffemyndighed hører handlinger, som foretages uden for den danske stat, når handlingen er omfattet af § 183 a og er foretaget af en person, der på tidspunktet for sigtelsen
  1. 1) har dansk indfødsret, er bosat i den danske stat eller har lignende fast ophold her i landet eller
  2. 2) befinder sig her i landet.
 2. Stk. 2.
  Retsforfølgning for handlinger omfattet af stk. 1 kan tillige omfatte overtrædelser af §§ 237 og 244-248, som er begået i forbindelse med overtrædelsen af § 183 a.
 1. § 9
  Handlinger anses for foretaget, hvor gerningsmanden befandt sig ved handlingens foretagelse. For så vidt angår juridiske personer, anses handlinger for foretaget, hvor den eller de handlinger, som medfører ansvar for den juridiske person, er foretaget.
 2. Stk. 2.
  Hvis en handlings strafbarhed afhænger af eller påvirkes af en indtrådt eller tilsigtet følge, anses handlingen tillige for foretaget, hvor virkningen er indtrådt, eller hvor gerningsmanden har forsæt til, at virkningen skulle indtræde.
 3. Stk. 3.
  Forsøgs- og medvirkenshandlinger anses for foretaget i den danske stat, hvis gerningsmanden befandt sig her i landet ved handlingens foretagelse, uanset om lovovertrædelsen fuldbyrdes eller tilsigtes fuldbyrdet uden for den danske stat.
 4. Stk. 4.
  Når en del af en lovovertrædelse er begået i den danske stat, anses lovovertrædelsen i sin helhed for at være begået her i landet.