Straffeloven §§ 152d-152f

 1. § 152 d
  Bestemmelserne i §§ 152-152 c finder tilsvarende anvendelse på den, som uden at have medvirket til gerningen uberettiget skaffer sig eller udnytter oplysninger, der er fremkommet ved en sådan overtrædelse.
 2. Stk. 2.
  Med samme straf straffes den, der uden at have medvirket til gerningen uberettiget videregiver oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold, jf. forvaltningslovens § 28, stk. 1, som er fremkommet ved overtrædelse af §§ 152-152 c.
 3. Stk. 3.
  På samme måde straffes den, som uden at have medvirket til gerningen uberettiget videregiver oplysninger, der er fortrolige af hensyn til statens sikkerhed eller rigets forsvar.
 1. § 152 e
  Bestemmelserne i §§ 152-152 d omfatter ikke tilfælde, hvor den pågældende:
  1. 1) er forpligtet til at videregive oplysningen eller
  2. 2) handler i berettiget varetagelse af åbenbar almeninteresse eller af eget eller andres tarv.
 1. § 152 f
  Overtrædelse af §§ 152-152 d, hvorved der alene er krænket private interesser, er undergivet privat påtale.
 2. Stk. 2.
  Offentlig påtale kan dog ske, når den forurettede anmoder herom.