Straffeloven §§ 10-10b

 1. § 10
  Når en handling retsforfølges her i landet, skal afgørelsen om såvel straf som andre retsfølger af handlingen træffes efter dansk lovgivning.
 2. Stk. 2.
  Når dansk straffemyndighed er betinget af dobbelt strafbarhed, kan der ikke idømmes strengere straf end hjemlet ved lovgivningen på gerningsstedet.
 1. § 10 a
  En person, over for hvem der uden for den danske stat er afsagt en straffedom, kan ikke retsforfølges her i landet for den samme handling, når dette er udelukket ifølge Danmarks internationale forpligtelser om anerkendelse af straffedommes retskraft.
 2. Stk. 2.
  I andre tilfælde kan en person, over for hvem der uden for den danske stat er afsagt en straffedom, ikke retsforfølges her i landet for den samme handling, hvis
  1. 1) personen er endeligt frifundet,
  2. 2) den idømte sanktion er fuldbyrdet, er under fuldbyrdelse eller er bortfaldet efter lovgivningen i domslandet eller
  3. 3) personen er fundet skyldig, uden at der er fastsat nogen sanktion.
 3. Stk. 3.
  Stk. 2 gælder ikke, når
  1. 1) den udenlandske straffedom vedrører handlinger, der
   1. a) anses for foretaget i den danske stat i medfør af § 9 eller § 9 a eller
   2. b) er omfattet af § 7, stk. 1, nr. 2, eller § 8, nr. 1 eller 2,
  2. 2) retsforfølgning her i landet finder sted i medfør af retsplejelovens § 985 a eller
  3. 3) anerkendelse af den udenlandske straffedom vil være åbenbart uforenelig med danske retsprincipper.
 4. Stk. 4.
  I de tilfælde, der er nævnt i stk. 3, nr. 1, kan retsforfølgning her i landet ikke ske, når retsforfølgning i domslandet er sket efter anmodning fra den danske anklagemyndighed.
 1. § 10 b
  Sker der retsforfølgning mod en person, som uden for den danske stat er pålagt en sanktion for samme handling, skal den sanktion, der pålægges her i landet, nedsættes, i det omfang den udenlandske sanktion er fuldbyrdet.