Serviceloven § 66 e

  1. § 66 e
    Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder, hvor den unge selv råder over sin egen bolig, jf. § 66, stk. 1, nr. 5, skal være godkendt som konkret egnede til den pågældende unge af kommunalbestyrelsen i den anbringende kommune.
  2. Stk. 2.
    Afgørelsen om godkendelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
  3. Stk. 3.
    Social- og boligministeren kan fastsætte nærmere regler om godkendelse af og tilsyn med egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder.