Serviceloven § 66

 1. § 66
  Anbringelsessteder for børn og unge kan være
  1. 1) plejefamilier,
  2. 2) kommunale plejefamilier,
  3. 3) netværksplejefamilier,
  4. 4) egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder,
  5. 5) opholdssteder for børn og unge,
  6. 6) døgninstitutioner, herunder delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner samt sikrede døgninstitutioner og særligt sikrede afdelinger, eller
  7. 7) pladser på efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling.
 2. Stk. 2.
  Det er en betingelse for, at der kan træffes afgørelse om anbringelse af børn og unge efter § 52, stk. 3, nr. 4, 5 eller 7, i et anbringelsessted, at anbringelsesstedet er godkendt efter § 66 a, stk. 1, nr. 2, stk. 2, 6 eller 7, eller efter § 5 i lov om socialtilsyn.
 3. Stk. 3.
  Døgninstitutioner kan oprettes og drives af kommuner, jf. § 4, eller af regioner, jf. § 5, stk. 1, nr. 3 og 4, og stk. 7, eller som selvejende institutioner, som kommunalbestyrelsen eller regionsrådet indgår aftale med.