Serviceloven § 123 c

  1. § 123 c
    Børn og unge-udvalget kan træffe afgørelse om, at børn og unge på døgninstitutioner og opholdssteder, jf. § 66, stk. 1, nr. 5 og 6, kan tilbageholdes i op til 14 dage efter anbringelsen på den pågældende døgninstitution eller det pågældende opholdssted, når
    1. 1) det må anses for at være af væsentlig betydning for at imødekomme et barns eller en ungs særlige behov for støtte og
    2. 2) det vurderes at have afgørende betydning for den socialpædagogiske behandling.
  2. Stk. 2.
    Social- og indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om procedurerne og vilkårene for tilbageholdelsen.