Scenekunstloven §§ 5-24

 1. § 5
  Staten kan yde tilskud til teatre og andre institutioner på scenekunstområdet, der
  1. 1) udbyder teater i den landsdel, hvor de er beliggende,
  2. 2) udbyder turnerende teater i hele landet,
  3. 3) varetager specialer i en landsdel eller i hele landet,
  4. 4) varetager særlige opgaver på scenekunstområdet i landsdele eller i hele landet,
  5. 5) varetager særlige opgaver regionalt på tværs af flere kommuner eller
  6. 6) medvirker til at udvikle scenekunsten gennem eksperimenterende aktiviteter eller særlige initiativer, herunder varetager internationale aktiviteter.
 2. Stk. 2.
  Kulturministeren fastsætter nærmere regler om betingelser for tilskud ydet efter stk. 1, herunder vedrørende tilskudsmodtagernes bestyrelser, organisation og ledelse samt formål, alsidighed i repertoiret og varetagelse af specialer og særlige opgaver.
 1. § 6
  Statens bevilling efter § 5 fastsættes på de årlige finanslove.
 1. § 7
  (Ophævet)
 1. § 14
  Det Københavnske Teatersamarbejde er en selvejende institution, der har til formål at støtte driften af et antal teatre i hovedstadsområdet. Det Københavnske Teatersamarbejde kan efter dialog med teatrene i ordningen varetage en række administrative funktioner på vegne af teatrene.
 2. Stk. 2.
  Institutionen har hjemsted i hovedstadsområdet.
 1. § 14 a
  Staten kan yde tilskud til Det Københavnske Teatersamarbejde. Statens bevilling fastsættes på de årlige finanslove.
 1. § 14 b
  Det Københavnske Teatersamarbejde yder inden for den samlede tilskudsramme økonomisk støtte til de i ordningen optagne teatre i form af tilskud til drift og produktion. Inden for tilskudsrammen afsættes desuden særlige midler til kapitalindskud.
 1. § 14 c
  (Ophævet)
 1. § 14 d
  Det statslige tilskud til Det Københavnske Teatersamarbejde administreres af bestyrelsen for Det Københavnske Teatersamarbejde. Bestyrelsen indgår flerårige aftaler med de enkelte teatre om størrelsen af tilskud til drift og produktion og om teatrets kunstneriske og repertoiremæssige profil. Bestyrelsen træffer beslutning om fordeling af de særligt afsatte midler til kapitalindskud.
 2. Stk. 2.
  Bestyrelsen træffer beslutning om, hvilke teatre der skal tilbydes at indgå i Det Københavnske Teatersamarbejde. Bestyrelsen kan i den forbindelse træffe beslutning om teatres indtræden eller udtræden af Det Københavnske Teatersamarbejde.
 3. Stk. 3.
  Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at driftsoverskud over en vis størrelse hos det enkelte teater delvis skal tilbageføres til Det Københavnske Teatersamarbejde og indgå i de midler, som fordeles mellem teatrene i ordningen samt til kapitalindskud.
 4. Stk. 4.
  Afgørelser truffet af Det Københavnske Teatersamarbejde kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.
 1. § 14 e
  Kulturministeren fastsætter nærmere regler om betingelserne for tilskud til Det Københavnske Teatersamarbejde og de enkelte teatre i ordningen, herunder vedrørende tilskudsmodtagernes bestyrelser, organisation, ledelse og alsidighed i repertoire, og om tilskudsformer og retningslinjer for tilsyn.
 1. § 15
  Ved et egnsteater forstås et professionelt producerende teater, der udbyder forestillinger hen over teatersæsonen, og som har hjemsted uden for Københavns, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg Kommuner.
 2. Stk. 2.
  Et egnsteaters primære opgave er at producere og opføre scenekunstforestillinger. Turnévirksomhed kan indgå i et egnsteaters aktiviteter, men en del af virksomheden skal være stationær. Et egnsteater kan endvidere bidrage til at udvikle scenekunsten i det lokalmiljø, det er forankret i.
 3. Stk. 3.
  Statens Kunstfond afgør, om et teater i relation til egnsteaterrefusionsordningen kan godkendes som et professionelt producerende teater.
 4. Stk. 4.
  Afgørelser efter stk. 3 kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.
 5. Stk. 5.
  Kulturministeren fastsætter nærmere regler om, efter hvilke kriterier Statens Kunstfond kan godkende et teater som professionelt producerende.
 6. Stk. 6.
  Kulturministeren fastsætter regler om egnsteatres vedtægter og opgaver.
 1. § 15 a
  Staten yder inden for en beløbsramme fastsat på finansloven refusion af op til 50 pct. af kommunernes driftstilskud til egnsteatre, som kommunerne har indgået egnsteateraftaler med, og som i henhold til § 15, stk. 3, kan godkendes som professionelt producerende teatre.
 2. Stk. 2.
  Egnsteateraftaler skal for at være omfattet af stk. 1 indgås for samme 4-årige perioder.
 3. Stk. 3.
  Kulturministeren fastsætter nærmere regler om betingelser for refusion og om beregning af refusion, herunder hvilke aktiviteter der er refusionsberettigede, om udformning og indgåelse af egnsteateraftaler, om mulighed for at igangsætte opstartsprojekter, om minimums- og maksimumsgrænser for det kommunale tilskud, for at det kan udløse refusion, om teatrenes udgifter til husleje og om teatrenes faciliteter, herunder spillesteder.
 1. § 15 b
  Staten kan inden for en beløbsramme fastsat på finansloven yde driftstilskud til egnsteatre, som tidligere modtog tilskud fra en amtskommune.
 2. Stk. 2.
  Kulturministeren fastsætter nærmere regler om tilskud, der ydes efter stk. 1, herunder kriterier for tildeling af tilskud.
 1. § 15 c
  Staten kan inden for en beløbsramme, der fastsættes på finansloven, yde tilskud til kvalitetsudviklingsprojekter på egnsteatre.
 2. Stk. 2.
  Tilskud efter stk. 1 fordeles af Statens Kunstfond.
 3. Stk. 3.
  Statens Kunstfond kan anvende dele af beløbsrammen efter stk. 1 til evaluering af egnsteatre.
 4. Stk. 4.
  Afgørelse om tilskud efter stk. 2 kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.
 5. Stk. 5.
  Kulturministeren fastsætter nærmere regler om tilskud til kvalitetsudviklingsprojekter på egnsteatre.
 1. § 15 d
  Statens Kunstfond kan iværksætte evaluering af egnsteatre. Evalueringen gennemføres i dialog med egnsteatret og den tilskudsbevilgende kommune.
 2. Stk. 2.
  Statens Kunstfond kan efter en evaluering i henhold til stk. 1 i tilfælde, hvor teatrenes faglige og kunstneriske niveau ikke lever op til det generelle niveau for egnsteatrene, og hvor udvikling ikke vurderes mulig, beslutte, at statsrefusion efter § 15 a og tilskud efter § 15 b ophører. Ophør af statstilskuddet kan kun effektueres i forbindelse med udløb af den pågældende egnsteateraftale.
 3. Stk. 3.
  Afgørelse efter stk. 2 kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.
 4. Stk. 4.
  Kulturministeren fastsætter nærmere regler om evaluering af egnsteatre.
 1. § 16
  (Ophævet)
 1. § 16 a
  Staten yder inden for en beløbsramme fastsat på finansloven driftstilskud til små storbyteatre i Københavns, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg Kommuner.
 2. Stk. 2.
  De små storbyteatre skal som et supplement til de af kapitel 3 omfattede landsdelsscener og af kapitel 6 omfattede teatre bidrage til at sikre et alsidigt teaterudbud i de store bykommuner.
 1. § 16 b
  Statens tilskud til den enkelte kommunes små storbyteatre fastsættes under et i en 4-årig aftale mellem staten og kommunen. Tilskuddet kan ikke overstige kommunens samlede driftstilskud til disse teatre.
 2. Stk. 2.
  Tilskud til husleje kan kun udgøre indtil 15 pct. af det tilskudsberettigede kommunale driftstilskud til det enkelte lille storbyteater.
 3. Stk. 3.
  Statstilskuddet ydes kun, såfremt kommunen har indgået minimum 3-årige aftaler om driftstilskud med de enkelte teatre.
 4. Stk. 4.
  Kulturministeren fastsætter efter forhandling med Kommunernes Landsforening nærmere regler om ordningen for små storbyteatre.
 5. Stk. 5.
  Kulturministeren kan i forbindelse med kulturaftaler med kommuner m.v. fravige bestemmelserne i stk. 1-4 og i § 16 a.
 1. § 17
  (Ophævet)
 1. § 18
  Statens Kunstfond kan inden for en beløbsramme fastsat på finansloven yde støtte til
  1. 1) skabende scenekunstnere,
  2. 2) præmiering af scenekunstneriske værker,
  3. 3) stationær og turnerende samt opsøgende scenekunstvirksomhed udført af mindre teatre, scenekunstgrupper og uafhængige scenekunstnere inklusive disses samarbejde med andre teatre og aktører på scenekunstområdet,
  4. 4) fremme af ny dansk dramatik,
  5. 5) anskaffelse af teknisk udstyr m.v.,
  6. 6) fremme af scenekunstens internationale aktiviteter og samarbejde og
  7. 7) andre aktiviteter, der kan fremme lovens formål.
 2. Stk. 2.
  Ved fordeling af støtte efter stk. 1 skal Statens Kunstfond ud over de kriterier, som er angivet i lov om Statens Kunstfonds virksomhed, lægge vægt på at fremme udviklingen af nye scenekunstformer og anden eksperimenterende virksomhed.
 1. § 19
  Statens Kunstfond har den endelige administrative afgørelse med hensyn til fordeling af de midler, der på de årlige finanslove bevilges til rådets virksomhed.
 1. § 19 a
  Statens Kunstfond følger udviklingen blandt egnsteatrene og de små storbyteatre. Statens Kunstfond bistår kommuner og teatre ved udarbejdelsen af aftaler, der løber over minimum 3 år, i henhold til § 15 a, stk. 2, og § 16 b, stk. 3.
 1. § 24
  Staten yder tilskud til formidling af teaterforestillinger til teatre og til arrangører af teaterforestillinger. Tilskuddet anvendes til nedbringelse af billetpriser.
 2. Stk. 2.
  Tilskud ydet efter stk. 1 kan tillige anvendes til markedsføring og administration i forbindelse med nedbringelse af billetpriser.
 3. Stk. 3.
  Kulturministeren fastsætter nærmere regler for tildeling og anvendelse af tilskud til formidling af teaterforestillinger.
 4. Stk. 4.
  Staten kan yde tilskud til centrale organisationer af teaterpublikum.
 5. Stk. 5.
  Kulturministeren kan i forbindelse med indgåelse af kulturaftaler med kommuner m.v. fravige bestemmelserne i stk. 1-3.