Retsplejeloven § 902

 1. § 902
  Anklagemyndigheden kan kun anke, når der efter loven kan idømmes andre offentligretlige følger end bøde eller konfiskation for lovovertrædelsen.
 2. Stk. 2.
  Tiltalte kan kun anke, når tiltalte har givet møde i byretten og er idømt
  1. 1) mere end 20 dagbøder,
  2. 2) en bøde på over 6.000 kr.,
  3. 3) konfiskation af genstande af tilsvarende værdi eller
  4. 4) andre offentligretlige følger.
 3. Stk. 3.
  Hvis sagen er fremmet i medfør af § 855, stk. 3, nr. 4, kan tiltalte anke, selv om tiltalte ikke har givet møde i byretten, hvis betingelserne i stk. 2 i øvrigt er opfyldt.
 4. Stk. 4.
  Afgørelser efter §§ 899 og 900 kan ikke indbringes for højere ret.