Retsplejeloven § 698

 1. § 698
  Ved den ret, i hvis kreds sigtede bor eller, hvis han ikke har bolig i riget, ved forfølgningens begyndelse opholder sig, eller, hvis han ikke findes i riget, ved den ret, i hvis kreds han sidst havde bolig eller opholdt sig, kan forfølges:
  1. 1) de under de danske domstoles påkendelse hørende forbrydelser, som begås uden for kongerigets grænser,
  2. 2) lovovertrædelser, der ikke pådømmes under medvirken af nævninger eller domsmænd,
  3. 3) andre forbrydelser, når der mangler sådanne oplysninger, som betinger anvendelse af § 696.
 2. Stk. 2.
  Danske i udlandet ansatte embedsmænd, der ikke er det pågældende lands domsmyndighed undergivne, og de til de danske gesandtskaber i fremmede stater hørende personer anses ved anvendelsen af ovenstående regel som havende bolig i København, for så vidt de ikke måtte have vedligeholdt bolig noget andet sted i riget. Det samme gælder om andre danske undersåtter, som ikke kan sagsøges i det land, hvor de har bopæl.
 3. Stk. 3.
  Justitsministeren bestemmer, ved hvilken ret forbrydelser, begåede uden for den danske stat af personer, der hverken har eller har haft ophold i Danmark, vil være at forfølge.