Retsplejeloven § 686

 1. § 686
  Straffesager behandles i 1. instans ved byretterne.
 2. Stk. 2.
  Domsmænd medvirker i straffesager, hvor der bliver spørgsmål om højere straf end bøde, eller som i øvrigt skønnes at være af særlig indgribende betydning for tiltalte eller af særlig offentlig interesse, medmindre andet følger af stk. 3 og 4. Domsmænd medvirker endvidere, hvis sådan behandling er foreskrevet efter regler i andre love.
 3. Stk. 3.
  Domsmænd medvirker ikke i
  1. 1) straffesager, som fremmes efter § 831,
  2. 2) straffesager, som behandles under medvirken af sagkyndige efter § 20 b, stk. 1, og
  3. 3) de i straffelovens § 60, stk. 1, nr. 3, og § 66, stk. 4, nævnte sager vedrørende betinget dømte, samt de i § 61, stk. 1, nævnte sager, hvor der alene kan blive spørgsmål om at idømme bøde i forbindelse med den betingede dom for det forhold, der er begået før den betingede dom.
 4. Stk. 4.
  Nævninger medvirker i
  1. 1) straffesager, hvor der bliver spørgsmål om straf af fængsel i 4 år eller derover, for så vidt dette ikke er en følge af, at der bliver spørgsmål om fastsættelse af en fællesstraf efter reglerne i straffelovens § 40, stk. 1, og § 61,
  2. 2) straffesager, hvor der bliver spørgsmål om dom til anbringelse i institution i medfør af straffelovens § 68 eller dom til forvaring i medfør af straffelovens § 70, og
  3. 3) straffesager vedrørende politiske lovovertrædelser.
 5. Stk. 5.
  Nævninger medvirker ikke i
  1. 1) straffesager vedrørende overtrædelse af straffelovens §§ 172, 173, 191, 286, 289 eller 290, medmindre sagen omfatter andre lovovertrædelser, der efter stk. 4 skal pådømmes under medvirken af nævninger, og
  2. 2) de i stk. 4, nr. 1, nævnte straffesager, som fremmes efter § 831.