Retsplejeloven § 502

 1. § 502
  Fogedretten kan udsætte forretningen, hvis
  1. 1) den dom, som søges fuldbyrdet, er anket efter fuldbyrdelsesfristens udløb,
  2. 2) et retsforhold, hvis fastsættelse vil få indflydelse på forretningens udfald, er under behandling ved en ret eller en administrativ myndighed, eller
  3. 3) der foreligger andre særlige grunde.
 2. Stk. 2.
  Findes det af hensyn til fordringshaverens fyldestgørelse betænkeligt at udsætte forretningen, kan fogedretten i stedet betinge udlæg af, at fordringshaveren stiller sikkerhed, eller bestemme, at der ikke skal kunne iværksættes tvangsauktion over udlagte aktiver, før en bestemt afgørelse er truffet, eller en frist er udløbet. Sådan frist kan eventuelt forlænges.