Retsplejeloven § 487

 1. § 487
  Anmodning om tvangsfuldbyrdelse kan fremsættes over for fogedretten i en af følgende retskredse:
  1. 1) hvor skyldneren har hjemting, jf. §§ 235, 236, 238, 239 og 240,
  2. 2) hvorfra skyldneren driver erhvervsmæssig virksomhed,
  3. 3) hvor der findes pant for den fordring, for hvilken udlæg søges,
  4. 4) hvor genstanden for fuldbyrdelse af andre krav end pengekrav findes.
 2. Stk. 2.
  Er ingen fogedret kompetent efter stk. 1, eller er det under en tidligere forretning ikke lykkedes at opnå dækning af hele kravet, kan anmodning om fuldbyrdelse fremsættes over for fogedretten i en retskreds, hvor skyldneren opholder sig eller træffes eller har aktiver. Skal der i anledning af anmodning om tvangsfuldbyrdelse foretages foranstaltninger ved en anden fogedret end den, hvortil anmodning er indgivet, fremsættes ny anmodning over for vedkommende fogedret.
 3. Stk. 3.
  Anmodning kan fremsættes over for andre fogedretter end angivet i stk. 1 og 2, hvis muligheden for fuldbyrdelse ellers vil blive væsentligt forringet.
 4. Stk. 4.
  Den fogedret, hvortil anmodning er indgivet i overensstemmelse med stk. 1-3, kan henvise anmodningen til en anden fogedret, hvis det findes væsentligt mere hensigtsmæssigt, at forretningen foretages ved denne fogedret.