Retsplejeloven § 43 b

 1. § 43 b
  Dommerudnævnelsesrådet består af 6 medlemmer, en højesteretsdommer (formand), en landsdommer, en byretsdommer, en advokat og to repræsentanter for offentligheden.
 2. Stk. 2.
  Dommerne beskikkes af justitsministeren efter indstilling fra henholdsvis Højesteret, landsretterne og Den Danske Dommerforening.
 3. Stk. 3.
  Advokaten beskikkes af justitsministeren efter indstilling fra Advokatrådet.
 4. Stk. 4.
  Offentlighedsrepræsentanterne beskikkes af justitsministeren efter indstilling fra henholdsvis KL (Kommunernes Landsforening) og Dansk Folkeoplysnings Samråd.
 5. Stk. 5.
  Medlemmer af Folketinget, regionsråd og kommunalbestyrelser kan ikke være medlemmer af Dommerudnævnelsesrådet.
 6. Stk. 6.
  Medlemmerne beskikkes for 4 år. Genbeskikkelse kan ikke finde sted.
 7. Stk. 7.
  Der beskikkes en suppleant for hvert af rådets medlemmer. Stk. 1-5 og stk. 6, 1. pkt., finder tilsvarende anvendelse på beskikkelse af suppleanter.