Retsplejeloven § 413

  1. § 413
    Forbud eller påbud kan meddeles, hvis den part, der anmoder om meddelelse af forbuddet eller påbuddet, godtgør eller sandsynliggør,
    1. 1) at parten har den ret, der søges beskyttet ved forbuddet eller påbuddet,
    2. 2) at modpartens adfærd nødvendiggør, at der meddeles forbud eller påbud, og
    3. 3) at partens mulighed for at opnå sin ret vil forspildes, hvis parten henvises til at afvente tvistens retlige afgørelse.