Retsplejeloven § 393

 1. § 393
  Kære kan iværksættes af enhver, over for hvem kendelsen eller beslutningen indeholder en afgørelse.
 2. Stk. 2.
  Kendelser om dørlukning kan tillige kæres af personer, der
  1. 1) er omfattet af § 172, stk. 1, 2 eller 4, og
  2. 2) har været til stede eller været repræsenteret ved en person som nævnt i nr. 1 fra samme massemedie i det retsmøde, hvor retten behandlede spørgsmålet.
 3. Stk. 3.
  Kære sker ved indlevering af et kæreskrift til den ret, hvis afgørelse kæres. Skriftet skal indeholde den kærendes påstand og om fornødent en angivelse af de grunde, hvorpå kæren støttes.
 4. Stk. 4.
  Kære af afgørelser, der er afsagt af en byret, kan dog altid fremsættes mundtligt til retsbogen. Det samme gælder kære af afgørelser, der er afsagt af en landsret eller af Sø- og Handelsretten, og som iværksættes af vidner, skønsmænd eller de i § 299 eller § 306, stk. 1, nævnte tredjemænd.
 5. Stk. 5.
  Kære kan støttes på nye anbringender og beviser.