Retsplejeloven § 171

 1. § 171
  En parts nærmeste har ikke pligt til at afgive forklaring som vidne.
 2. Stk. 2.
  Pligt til at afgive forklaring foreligger ej heller, såfremt forklaringen antages at ville
  1. 1) udsætte vidnet selv for straf eller tab af velfærd eller
  2. 2) udsætte hans nærmeste for straf eller tab af velfærd eller
  3. 3) påføre vidnet selv eller hans nærmeste anden væsentlig skade.
 3. Stk. 3.
  I de i stk. 1 og stk. 2, nr. 2 og 3, nævnte tilfælde kan retten dog pålægge vidnet at afgive forklaring, når forklaringen anses for at være af afgørende betydning for sagens udfald, og sagens beskaffenhed og dens betydning for vedkommende part eller samfundet findes at berettige dertil.
 4. Stk. 4.
  I de i stk. 2, nr. 3, nævnte tilfælde kan retten endvidere pålægge vidnet at afgive forklaring, såfremt vidnet har udført foranstaltninger som nævnt i § 754 a, og sagens beskaffenhed og dens betydning for vedkommende part eller samfundet findes at berettige dertil.