Planloven § 33 a

 1. § 33 a
  Regionsråd og kommunalbestyrelser skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale og regionale valgperiode offentliggøre en redegørelse for deres strategi for regionens henholdsvis kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede med oplysninger om, hvordan der skal arbejdes helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet, og hvordan befolkningen, virksomheder, organisationer og foreninger vil blive inddraget i arbejdet (lokal Agenda 21). Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.
 2. Stk. 2.
  Strategien skal for regionsrådets vedkommende indeholde regionsrådets politiske målsætninger for det fremtidige arbejde inden for følgende indsatsområder:
  1. 1) Mindskelse af miljøbelastningen,
  2. 2) fremme af en bæredygtig regional udvikling,
  3. 3) inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21-arbejde og
  4. 4) fremme af et samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold.
 3. Stk. 3.
  Strategien skal for kommunalbestyrelsens vedkommende indeholde kommunalbestyrelsens politiske målsætninger for det fremtidige arbejde inden for følgende indsatsområder:
  1. 1) Mindskelse af miljøbelastningen,
  2. 2) fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse,
  3. 3) fremme af biologisk mangfoldighed,
  4. 4) inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21-arbejde og
  5. 5) fremme af et samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold.
 4. Stk. 4.
  Den i stk. 1 nævnte redegørelse skal samtidig med offentliggørelsen sendes til erhvervsministeren.