LER-loven § 9 b

  1. § 9 b
    Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om indberetning af graveskader. Ministeren kan endvidere etablere et indberetningssystem, hvor graveskader kan indberettes.