Kapitalmarkedsloven §§ 176-179

 1. § 176
  Deltagere i et registreret betalingssystem skal være en af følgende:
  1. 1) Kreditinstitutter.
  2. 2) Investeringsselskaber.
  3. 3) Offentlige myndigheder.
  4. 4) Indirekte deltagere, jf. § 3, nr. 27.
  5. 5) Juridiske personer, der efter Finanstilsynets vurdering har væsentlig betydning for betalingsafviklingen.
 1. § 177
  Et betalingssystem, der er undergivet dansk ret, og hvor mindst en deltager har sit hovedsæde i Danmark, kan registreres af Finanstilsynet. Registrering har den virkning, at nettingaftaler og aftaler om sikkerhedsstillelse vedrørende afvikling af betalinger får retsvirkning i henhold til § 163, stk. 1, jf. dog § 163, stk. 4, samt §§ 167 og 168.
 2. Stk. 2.
  Finanstilsynet kan kræve registrering efter stk. 1 af betalingssystemer, hvor væsentlige hensyn til betalingsafviklingen eller samfundsmæssige hensyn i øvrigt tilsiger dette.
 1. § 178
  Registrering af et betalingssystem er betinget af, at de for systemet og deltagerne gældende regler og tilslutningsaftaler indeholder bestemmelser om,
  1. 1) at systemet er reguleret af dansk ret,
  2. 2) hvem der kan være direkte deltagere i systemet,
  3. 3) hvem der kan være indirekte deltagere i systemet,
  4. 4) på hvilke betingelser deltagere kan repræsentere indirekte deltagere,
  5. 5) hvorvidt clearing sker ved netting for hver transaktion for sig eller ved en kombination heraf,
  6. 6) hvilke krav systemet stiller til sikkerheder og sikkerhedsstillelse med henblik på at sikre afviklingen i systemet,
  7. 7) de i § 166 nævnte krav til systemers regler om netting og overførselsordrer og
  8. 8) vilkår i eventuelle aftaler, som systemet har indgået med et afregningsfirma eller et clearinginstitut.
 2. Stk. 2.
  Finanstilsynet kan give et registreret betalingssystem påbud om at ændre regler og tilslutningsaftaler fastsat efter stk. 1.
 1. § 179
  Et registreret betalingssystem skal meddele Finanstilsynet, hvem der deltager direkte eller indirekte i systemet, og enhver ændring heri.