CO2-kvoteloven § 32

 1. § 32
  Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der
  1. 1) undlader at give oplysninger eller afgiver urigtige eller vildledende oplysninger påkrævet efter § 5, stk. 2, herunder på tro og love,
  2. 2) overtræder forpligtelsen til at tilbagelevere kvoter i henhold til beslutning efter § 19, stk. 2,
  3. 3) undlader at give oplysninger efter § 29, stk. 3,
  4. 4) ikke efterkommer påbud efter § 29, stk. 4, eller
  5. 5) fortier oplysninger eller afgiver urigtige eller vildledende oplysninger, der har betydning for myndighedernes sagsbehandling efter loven, bestemmelser fastsat i henhold til loven eller EU-retsakter om forhold omfattet af loven, eller som har indflydelse på myndighedernes afgørelser efter loven, bestemmelser fastsat i henhold til loven eller EU-retsakter om forhold omfattet af loven eller har betydning for afgiftskontrollen.
 2. Stk. 2.
  I regler, der udstedes i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf af bøde for den, der overtræder reglerne.
 3. Stk. 3.
  Den, der begår en af overtrædelserne i stk. 1 eller 2 med forsæt til at unddrage statskassen afgift, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.
 4. Stk. 4.
  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.