CO2-kvoteloven § 31

 1. § 31
  Energiklagenævnet behandler klager over afgørelser truffet af klima-, energi- og forsyningsministeren og erhvervsministeren efter denne lov, regler udstedt i henhold til loven eller EU-retsakter om forhold omfattet af denne lov. Afgørelserne kan ikke indbringes for domstolene, før den endelige administrative afgørelse foreligger.
 2. Stk. 2.
  Ved afgørelser af klager efter denne lov består Energiklagenævnet af de medlemmer, som afgør klager efter lov om elforsyning. Hvis klagen giver baggrund herfor, kan nævnets formand beslutte, at nævnet ved klagens afgørelse skal bestå af de medlemmer, som afgør klager efter lov om varmeforsyning.
 3. Stk. 3.
  Følgende afgørelser kan ikke indbringes for Energiklagenævnet:
  1. 1) Ministerens afgørelser efter § 15, stk. 1, og § 16, stk. 1, nr. 2 og 3.
  2. 2) Ministerens afgørelser efter § 19, stk. 1.
  3. 3) Ministerens afgørelser om fastsættelse af drivhusgasudledning eller aktivitetsniveauer.
 4. Stk. 4.
  Uanset stk. 3 kan klager over forvaltningsretlige spørgsmål i forbindelse med ministerens afgørelser indbringes for Energiklagenævnet.
 5. Stk. 5.
  Klage skal være indgivet skriftligt, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt.
 6. Stk. 6.
  Energiklagenævnets formand kan efter nærmere aftale med nævnet træffe afgørelse på nævnets vegne i sager, der behandles efter denne lov eller regler udstedt i henhold til loven.
 7. Stk. 7.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren og erhvervsministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelser, der efter loven, regler udstedt i henhold til loven eller EU-retsakter om forhold omfattet af loven træffes af vedkommende minister, herunder at visse afgørelser ikke skal kunne indbringes for Energiklagenævnet.
 8. Stk. 8.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren og erhvervsministeren kan endvidere fastsætte regler om, at afgørelser truffet af en institution under vedkommende minister eller en anden myndighed, som vedkommende minister i henhold til § 33 har henlagt sine beføjelser efter loven til, ikke skal kunne indbringes for ministeren.
 9. Stk. 9.
  Erhvervsministeren kan fastsætte regler om betaling af gebyr ved indbringelse af en klage for Energiklagenævnet.