Cfc-afgiftsloven §§ 5-7

 1. § 5
  Afgiftsperioden er måneden.
 2. Stk. 2.
  Oplagshavere skal opgøre den afgiftspligtige vægt for en afgiftsperiode som vægten af den mængde afgiftspligtige stoffer, der i perioden er udleveret fra virksomheden.
 3. Stk. 3.
  Oplagshavere, der udtager afgiftspligtige stoffer til fremstilling af varer, skal medregne forbruget til udleveringen efter stk. 2.
 4. Stk. 4.
  Opgørelsen specificeres efter regler, som fastsættes af told- og skatteforvaltningen.
 1. § 6
  I den afgiftspligtige vægt opgjort efter § 5, stk. 2, fradrages:
  1. 1) Vægten af stoffer, der er udleveret til en anden oplagshaver efter § 4, stk. 4,
  2. 2) vægten af stoffer, der er afgiftsfritaget efter § 3 a, stk. 5,
  3. 3) vægten af stoffer, hvoraf der tidligere er svaret afgift, eller hvor stofferne er taget i anvendelse inden lovens ikrafttrædelse, og
  4. 4) vægten af stoffer, der er leveret til udlandet.
 2. Stk. 2.
  Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte regler om kontrol for fradrag efter stk. 1.
 1. § 7
  Ved erhvervsmæssig levering til udlandet af de i § 1, stk. 2 eller bilag 1, nævnte varer, der er fremstillet her i landet ved anvendelse af et eller flere i § 1, stk. 1, eller § 3 a, stk. 1, nævnte stoffer, eller som er afgiftsberigtiget ved modtagelsen fra udlandet efter reglerne i § 3, § 3 c eller § 3 d, tilbagebetales afgiften af den mængde afgiftspligtige stoffer, der er indeholdt i varen. Registrerede varemodtagere kan uden bevilling efter udløbet af hver afgiftsperiode frem for at søge told- og skatteforvaltningen om godtgørelse i stedet angive afgift af afgiftsberigtigede varer modtaget, jf. §§ 3 og 3 c og § 3 d, stk. 1 og 2, når varerne er leveret til udlandet, jf. § 3 d, stk. 3, på afgiftsangivelsen, således at den godtgørelsesberettigede afgift indgår i opgørelsen af afgiftstilsvaret.
 2. Stk. 2.
  Told- og skatteforvaltningen fastsætter nærmere regler for afgiftsgodtgørelsen efter stk. 1.