Byfornyelsesloven § 50 h

 1. § 50 h
  Indfasningsstøtten kan det første år højst udgøre to tredjedele af lejeforhøjelsen.
 2. Stk. 2.
  Indfasningsstøtte ydes i 10 år. Efter det første år nedsættes indfasningsstøtten hvert år med lige store andele frem til tidspunktet for bortfaldet af støtten.
 3. Stk. 3.
  Indfasningsstøtte kan kun ydes til nedsættelse af lejeforhøjelse i boliger, der fortsat bebos af den, som var lejer på tidspunktet for lejeforhøjelsens varsling.
 4. Stk. 4.
  Ved en lejers fraflytning bortfalder den del af støtten, som vedrører den pågældende bolig. Udlejeren har pligt til at underrette kommunalbestyrelsen om fraflytning, jf. 1. pkt., så snart lejerens opsigelse modtages.
 5. Stk. 5.
  Indfasningsstøtte udbetales til ejeren af ejendommen.