Aktivloven § 52

 1. § 52
  For personer, der er fyldt 30 år, udgør revalideringsydelsen et månedligt beløb på 16.597 kr.
 2. Stk. 2.
  For personer under 30 år udgør revalideringsydelsen et månedligt beløb, jf. dog stk. 4, på
  1. 1) 16.597 kr., når personen er under 30 år og forsørger eget barn i hjemmet,
  2. 2) 13.345 kr., når personen er fyldt 25 år og har forsørgelsespligt over for ikkehjemmeboende børn,
  3. 3) 10.044 kr., når personen er fyldt 25 år og ikke har forsørgelsespligt over for børn,
  4. 4) 6.472 kr., når personen er under 25 år og ikke bor hos en eller begge forældre,
  5. 5) 3.123 kr., når personen er under 25 år og bor hos en eller begge forældre,
  6. 6) 10.044 kr., når personen er under 25 år, er gravid og har passeret 12. svangerskabsuge,
  7. 7) 13.345 kr., når personen er under 25 år og har en dokumenteret psykisk lidelse, der er diagnosticeret som skizofreni, skizotypisk sindslidelse, vedvarende psykotisk tilstand, korterevarende psykotisk tilstand, skizoaffektiv lidelse, uspecificeret ikke organisk betinget psykose og emotionelt ustabil personlighedsstruktur af borderlinetype, og har forsørgelsespligt over for ikkehjemmeboende børn, og
  8. 8) 10.044 kr., når personen er under 25 år, ikke bor hos en eller begge forældre og har en dokumenteret psykisk lidelse som anført i nr. 7.
 3. Stk. 3.
  En person under 25 år, som har en dokumenteret bidragspligt over for et barn, og som modtager revalideringsydelse efter satserne i stk. 2, nr. 4 eller 5, får et månedligt tillæg, der svarer til det fastsatte bidrag, dog højst normalbidraget. Er bidraget forskudsvis udlagt på tidspunktet for udbetaling af hjælp, benyttes tillægget til afdrag på bidragsgælden. Revalideringsydelsen inklusive tillæg kan pr. måned højst udgøre 13.345 kr.
 4. Stk. 4.
  Har personer omfattet af stk. 2, nr. 2-8, i de 6 kalendermåneder, der ligger forud for den måned, hvori beslutningen om revalidering er truffet, haft indtægter, jf. §§ 52 a og 52 b, der gennemsnitligt overstiger 16.597 kr. pr. måned, udgør revalideringsydelsen 16.597 kr.