Årsregnskabsloven §§ 88-88b

 1. § 88
  For hver post under anlægsaktiver skal kostpris, opskrivninger samt ned- og afskrivninger oplyses således:
  1. 1) Kostprisen:
   1. a) Kostprisen ved det foregående regnskabsårs slutning uden op-, ned- og afskrivninger,
   2. b) tilgang i årets løb, herunder forbedringer,
   3. c) afgang i årets løb,
   4. d) overførsler i årets løb til andre poster og
   5. e) den samlede kostpris på balancetidspunktet.
  2. 2) Opskrivninger:
   1. a) Opskrivninger ved det foregående regnskabsårs slutning,
   2. b) årets opskrivninger,
   3. c) årets tilbageførsler af tidligere års opskrivninger og
   4. d) de samlede opskrivninger på balancetidspunktet.
  3. 3) Ned- og afskrivninger:
   1. a) Ned- og afskrivninger ved det foregående regnskabsårs slutning,
   2. b) årets nedskrivninger,
   3. c) årets afskrivninger,
   4. d) årets ned- og afskrivninger på afhændede og udrangerede aktiver,
   5. e) årets tilbageførsler af tidligere års nedskrivninger samt tilbageførsel af de samlede af- og nedskrivninger på aktiver, der i året er afhændet eller udgået af driften, og
   6. f) de samlede af- og nedskrivninger på balancetidspunktet.
 2. Stk. 2.
  Stk. 1 finder med de fornødne tilpasninger anvendelse for hver post under anlægsaktiver der, måles til dagsværdi efter §§ 37-38 eller til indre værdi efter § 43 a.
 1. § 88 a
  Virksomheden skal oplyse om de særlige forudsætninger, som ligger til grund for indregning og måling af udviklingsprojekter og skatteaktiver.
 1. § 88 b
  Har virksomheden finansielle anlægsaktiver, der måles til kostpris, hvor de pågældende aktiver er indregnet til en højere værdi end dagsværdien, skal virksomheden give oplysning om aktivernes dagsværdi, den indregnede værdi og årsagen til, at der ikke er foretaget nedskrivninger. Der skal endvidere gives oplysning om, hvilken dokumentation der ligger til grund for antagelsen om, at den bogførte værdi vil blive genindvundet.
 2. Stk. 2.
  Oplysningerne kan gives samlet for ensartede grupper af anlægsaktiver.